cây cà gai leo nhỏ

Cây cà gai leo nhỏ trong vườn công ty Thăng Long