PHAN TRUNG KIÊN chủ tịch công ty Cà Gai Leo

PHAN TRUNG KIÊN chủ tịch công ty Cà Gai Leo