ca-gai-leo-chinh-hang

Cây con cà gai leo tại vườn cà gai leo Thăng Long