GIẢI RƯỢU

Cà gai leo giải rượu mạnh đến nỗi chỉ nhấm rễ cũng tránh được say