Chủ tịch Quốc Hội thăm gian hàng của Nam Dược Y Võ.