hình ảnh cây cà gai leo

Cận cảnh cây cà gai leo tại vườn cà gai leo gần 30 heta của SADU