trong-ca-gai-leo-bang-cong-nghe

Khi thu hoạch bằng cách cắt cà gai leo phải mang găng tay. Cây cà gai leo sau 3 năm có thể nhổ lấy rễ. Rễ cà gai leo rất quý, dược tính cao.