ca-gai-leo-hinh-ve

Hình vẽ cà gai leo trong sách cổ