Cà Gai Leo Sadu có gì khác với các mặt hàng cà gai leo khác?

Cà Gai Leo Sadu có gì khác với các mặt hàng cà gai leo khác?