câu chuyện về cây cà gai leo

Câu chuyện về Thằng Điên Ảo Tường trồng cà gai leo?!