Nông dân trồng cà gai leo tại Chương Mỹ.

Nông dân trồng cà gai leo tại Chương Mỹ.